contactsitemap | gegevensbeschermingjobs | start |  A A A

Opdrachtsverklaring

Het is de missie van WZC Sint-Carolus om excellente residentiële en thuiszorgondersteunende ouderenzorg aan te bieden door middel van een kwalitatief hoogstaande zorg en een respectvolle bejegening van bewoner en familie, door een aantrekkelijke en huiselijke accommodatie, en door een actieve samenwerking met de andere zorgvoorzieningen in de regio Kortrijk.

Het zorgaanbod van de voorziening bevat drie initiatieven: het woonzorgcentrum Sint-Carolus, het centrum voor kortverblijf, en de assistentiewoningen (serviceflats) Guido Gezelle 1en 2.

De voorziening is meer dan 125 jaar geleden gegroeid uit het initiatief van de Zusters van de Heilige Familie. Bestuurders, directie en medewerkers zetten op vandaag het werk van de congregatie verder en willen, vertrekkend vanuit het charisma en de eigenheid van de congregatie, de christelijke identiteit en spiritualiteit van de voorziening op een  hedendaagse manier vertalen en vorm geven.

bewoner op kamer  foto 3 opdrachtsverklaring  bewoners

Vertrekkend vanuit de behoeften van elke bewoner, rekening houdend met zijn levensloop, levensstijl en overtuiging, en steeds ook in overleg met bewoner en familie, streven wij ernaar om een belevingsgerichte, kwaliteitsvolle zorg op maat aan te bieden. Vanuit dit oogpunt is het de traditie van dit huis om elke bewoner individueel en persoonlijk te benaderen inzake omgangsstijl en bejegening.

Om deze kwaliteitsvolle zorg te realiseren en te optimaliseren, en om te kunnen inspelen op nieuwe noden en uitdagingen, willen wij het reeds aanwezige kwaliteitsbeleid verder uitbouwen, met aandacht voor permanente verbetering en innovatie.

Wij willen een open huis zijn, dat oog heeft voor de omgeving en maatschappij, en dat inspeelt op opportuniteiten tot integratie en samenwerking. Met thuiszorg, en andere zorgverstrekkers en residentiële voorzieningen in de regio willen wij actief samenwerken en afstemming zoeken.

   op uitstap  foto 5 opdrachtsverklaring  foto 6 opdrachtsverklaring  bewoner met familie

Tenslotte willen wij de continuïteit van de voorziening waarborgen door het voeren van een evenwichtig financieel beleid en het uitwerken en opvolgen van een doordachte strategie.

Onze waarden en uitgangspunten

Met betrekking tot bewoners

Wij benaderen de bewoner met vriendelijkheid, geduld en verdraagzaamheid.

We willen de autonomie en de privacy van onze bewoners maximaal respecteren. Onze zorgbenadering is  aangepast aan de noden van de bewoners, enerzijds door het stimuleren van de zelfzorg en de onafhankelijkheid van de bewoners, anderzijds, indien door een stijgende zorgbehoefte zelfzorg niet meer mogelijk blijkt, door het verlenen van een op maximaal comfort gerichte zorg.

We beogen een gezellige huiselijkheid in de voorziening, zodat bewoners zich kunnen thuis voelen. We houden daarom ook zoveel mogelijk rekening met individuele wensen naar inrichting van de kamer en maaltijdkeuze.

Waar nodig bieden we de bewoner steun, bescherming en geborgenheid. Dit komt nog meer tot uiting bij het naderen van het levenseinde, waar we door een uitgebouwde palliatieve zorg proberen bij te dragen tot een waardige afronding van het leven. We willen ons tevens profileren als een ethisch bewogen en waardengevoelige voorziening, die tijd maakt om na te denken en standpunten te vormen over ethisch geladen thema's.

Via een gevarieerd animatie-aanbod bieden we de bewoners gelegenheid tot zinvolle ontspanning en sociaal contact. Hierbij aansluitend vinden we het belangrijk om bewoners kansen te bieden om hun sociaal netwerk te behouden, en blijvend betrokken te zijn op de omgeving en de actualiteit.

Met betrekking tot medewerkers

Wij zijn van mening dat de deskundigheid en de bezieling van onze medewerkers borg staan voor de kwaliteit van de zorg voor bewoners. Daarom willen wij onze medewerkers alle kansen bieden om hun opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.

We streven naar een goede werksfeer en een participatief arbeidsklimaat, waarin medewerkers via een open communicatie uitgenodigd worden om hun beste talenten te investeren, zodat zij arbeidsvreugde kunnen vinden in het dagelijkse werk.

Investeren in medewerkers door vorming, training en opleiding, door positieve feedback en coaching van leidinggevenden, en door de mogelijkheid te bieden om op een creatieve manier de werkomgeving mee vorm te geven, geeft hen de kans om te groeien en zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Door de nadruk te leggen op interdisciplinaire samenwerking en overleg wordt de zorg voor de bewoner een echte totaalzorg.

Een efficiënte organisatiestructuur, en een vlotte informatiedoorstroming werken hierbij faciliterend.

In goede samenwerking met scholen en opleidingsinstituten proberen wij de opleiding van studenten (onze toekomstige medewerkers) mee vorm te geven.

De uitbouw en ondersteuning van de vrijwilligersgroep maakt het mogelijk extra tijd en aandacht vrij te maken voor bewoners bovenop de zorgverlening door medewerkers.